Willkommen beim Kreuz Ass Feuchtwangen 
Wappen Wappen Fächer FächerKreuz Ass
coolAdvents - Skat 2011
an allen Spieltagen im Dezember - Tabelle vom 11.07.2021 18:24© jg
 
Platz NameSchnittPunkteSerien Top Flop gew. verl. vdG % Quam Fabian
1 Hefner Gunther 1334 4003 3 1912 866 37 5 18
88 A
2 Stegmüller Peter 1161 3482 3 1759 703 40 6 10
87 A
3 Roth Horst 1153 3459 3 1454 964 36 6 8
86 A
4 Fellner Günter 1095 3284 3 1226 915 41 6 12
87 A
5 Kukutschka Philipp 1008 3025 3 1490 546 29 3 16
91 A
6 Wodkiewitz Jürgen 928 2785 3 1287 747 23 3 16
88 A
7 Kiefer Werner 838 2515 3 1131 352 22 3 15
88 A
8 Gewich Josef 832 2495 3 1188 379 28 6 22
82 A
9 George Jürgen 829 2486 3 1425 -78 33 10 9
77 A
10 Liekfeldt Steffen 699 2098 3 1102 293 26 8 11
76 A
11 Schleicher Karl-Heinz 687 2062 3 1169 423 22 6 21
79 A
12 Geppert Alfred 626 1878 3 718 557 22 5 14
81 A
13 Barna Michael 571 1713 3 689 396 19 4 11
83 A
14 Franke Ralf 838 1675 2 888 787 15 2 13
88 A
15 Spielmann Irene 831 1661 2 1236 425 15 3 16
83 A
16 Eisenbarth Sven 1041 1041 1 1041 1041 13 4 9
76 A

  erzielte Punkte beim Advents - Skat  
11.07.2021 18:24 © jg

Name VornameSumme 123Bestes Name Vorname
Dezember
123
Hefner Gunther 4003 1912 1225 866 1912 Hefner Gunther
Stegmüller Peter 3482 703 1759 1020 1759 Stegmüller Peter
Kukutschka Philipp 3025 1490 989 546 1490 Kukutschka Philipp
Roth Horst 3459 1454 964 1041 1454 Roth Horst
George Jürgen 2486 1139 -78 1425 1425 George Jürgen
Wodkiewitz Jürgen 2785 1287 751 747 1287 Wodkiewitz Jürgen
Spielmann Irene 1661
425 1236 1236 Spielmann Irene
Fellner Günter 3284 1143 915 1226 1226 Fellner Günter
Gewich Josef 2495 379 928 1188 1188 Gewich Josef
Schleicher Karl-Heinz 2062 423 470 1169 1169 Schleicher Karl-Heinz
Kiefer Werner 2515 1032 1131 352 1131 Kiefer Werner
Liekfeldt Steffen 2098 1102 703 293 1102 Liekfeldt Steffen
Eisenbarth Sven 1041
1041
1041 Eisenbarth Sven
Franke Ralf 1675 888 787
888 Franke Ralf
Geppert Alfred 1878 603 718 557 718 Geppert Alfred
Barna Michael 1713 396 628 689 689 Barna Michael
Anwesenheit

IB: 11.07.2021 18:24:00         ER_2011W-Splr.inc pix© 2010-2023 alle Rechte vorbehalten VG88 pixImpressumpixDSkVpixpixVG88pix014pix029pix012pix010pix004pix